-A A +A
Πολιτική κατά της βίας

ΕΣΠΑ

Πολιτική κατά της βίας

Πρόληψη και Διαχείριση Παρενόχλησης και βίας στους χώρους εργασίας

I. Σύντομη Περιγραφή

Στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των  εργαζομένων να εργάζονται, χωρίς να γίνονται στόχοι οποιασδήποτε μορφής βίας στο χώρο εργασίας τους. Σύμφωνα με τις αξίες και την εργασιακή μας κουλτούρα, φροντίζουμε και προστατεύουμε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας, υιοθετώντας πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε αντιδεοντολογικές συμπεριφορές και περιστατικά βίας, παρενόχλησης, και εκφοβισμού εντός ή και εκτός του χώρου εργασίας της.

Στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ αναγνωρίζουμε τη σοβαρότητα και τις επιπτώσεις, που συνδέονται με την ύπαρξη τέτοιων περιστατικών, τα οποία δύναται να αυξήσουν το εργασιακό άγχος, να μειώσουν τη ψυχική και σωματική υγεία, την ευημερία και την παραγωγικότητα των εργαζομένων, θέτοντας σε προτεραιότητα την ανάπτυξη και την εφαρμογή Πολιτικής και Διαδικασίας κατά της Βίας, για την πρόληψη και αντιμετώπιση τους.

 

II. Σκοπός

H ανάπτυξη Πολιτικής και Διαδικασίας κατά της Βίας και  Παρενόχλησης στον χώρο εργασίας έχει ως βασικό σκοπό την άμεση πρόληψη και διαχείριση όλων των περιστατικών παρενόχλησης ή εκφοβισμού, πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά την εκδήλωσή τους, καθώς και την ανάδειξη της ευθύνης και της δέσμευσης της εταιρίας απέναντι στην προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της διαφορετικότητας όλων των εργαζομένων της, ανεξαιρέτως παραγόντων, όπως το φύλο, η ηλικία, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις κ.α.

 

III. Σε ποιους Απευθύνεται

H Πολιτική και Διαδικασία κατά της Βίας και Παρενόχλησης στον χώρο εργασίας απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους στον  ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ

IV. Κύρια Όργανα

Για την υλοποίηση της Πολιτικής και Διαδικασίας κατά της Βίας και Παρενόχλησης στον χώρο εργασίας ενεργοποιούνται:

• Όλοι όσοι ασκούν Διοίκηση

• Κάθε εργαζόμενος ή συνεργάτης με οποιαδήποτε συμβατική σχέση, στου οποίου την αντίληψη, περιέρχεται κάποιο περιστατικό παρενόχλησης

 

V. Στόχοι

Η παρούσα Πολιτική και Διαδικασία στοχεύει σε:

 

         • Αναγνώριση των περιπτώσεων, που αποτελούν περιστατικά βίας στον Εργασιακό Χώρο

         • Πρόληψη και ελαχιστοποίηση εκδήλωσης περιστατικών βίας και παρενόχλησης ή εκφοβισμού στην εργασία

         • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων στα διαφορετικά είδη παρενόχλησης

         • Ανάπτυξη ρητού θεσμικού πλαισίου πολιτικής και καθιέρωση διαδικασιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων κρουσμάτων βίας στην εργασία

         • Προαγωγή της υπευθυνότητας, που διέπει τον Σύλλογο απέναντι στην προστασία από και τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών


Ορισμοί και Είδη Βίας στην Εργασία - εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία

 

Με βάση όσα ορίζονται στο άρθρο 4 από τον Ν. 4808/2021 (α) ως «βία και παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις,  πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα, είτε κατ’ επανάληψη, β) ως  «παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης, γ) ως «παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος κατά το άρθρο 2 του ν. 3896/2010 (Α’ 107) και την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4443/2016 (Α’ 232). Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση του ν.3896/2010, καθώς και μορφές συμπεριφοράς, που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου
               Οι μορφές συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης μπορούν να λαμβάνουν χώρα: (α) στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων και χώρων, όπου ο εργαζόμενος παρέχει εργασία, λαμβάνει αμοιβή, κάνει διάλειμμα ιδίως, για ανάπαυση ή για φαγητό, σε χώρους ατομικής υγιεινής και φροντίδας, αποδυτηρίων ή καταλυμάτων που παρέχει ο εργοδότης, (β) στις μετακινήσεις από και προς την εργασία, τις λοιπές μετακινήσεις, τα ταξίδια, την εκπαίδευση, καθώς και τις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες, που σχετίζονται με την εργασία και (γ) κατά τις επικοινωνίες, που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει τη βία στον εργασιακό χώρο ως «περιπτώσεις που το προσωπικό κακομεταχειρίζεται, απειλείται ή δέχεται επίθεση εν ώρα εργασίας, αλλά και ενώ μετακινείται από και προς την εργασία του, όπου υπάρχει μια βεβαιότητα ή πιθανότητα να επηρεαστεί η ασφάλεια, η ευεξία ή η υγεία του».

Φυσική βία

Φυσική βία είναι κάθε απόπειρα για φυσική επίθεση ενάντια σε άλλο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, ή/και η πρόκληση σωματικής βλάβης, ή/και η φθορά σε αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία.

Ψυχολογική βία - Παρενόχληση και Εκφοβισμός

Παρενόχληση ή εκφοβισμός (workplace bullying or mobbing) ορίζεται η επαναλαμβανόμενη, αδικαιολόγητη (λεκτική ή μη λεκτική) συμπεριφορά προς έναν εργαζόμενο/η, ή μια ομάδα εργαζομένων, που προκαλεί κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά του.

          • Η παρενόχληση ενέχει συχνά το στοιχείο της αθέμιτης χρήσης ή κατάχρησης εξουσίας, από την οποία τα θύματα ενδέχεται να αδυνατούν να προστατευτούν.

         • Η παρενόχληση μπορεί να προέρχεται είτε από προϊσταμένους του εργαζομένου, είτε και από άλλον/-ους εργαζόμενους συναδέλφους.

Είδη Παρενόχλησης

Ηθική Παρενόχληση

H ηθική παρενόχληση στην εργασία, περιγράφεται ως μία κοινωνική αλληλεπίδραση, στο πλαίσιο της οποίας ένα (ή περισσότερα) άτομα στοχεύουν να φέρουν ένα άλλο άτομο σε θέση αδυναμίας, χρησιμοποιώντας μία αλυσίδα αντιδεοντολογικών συμπεριφορών, οι οποίες, ενώ φαινομενικά είναι ασύνδετες μεταξύ τους, στην πραγματικότητα είναι όλες μέρος μίας στρατηγικής εκφοβισμού του εργαζομένου-στόχου.

Ο εργαζόμενος υποβάλλεται σε ψυχολογική παρενόχληση / «τρομοκρατία», με ή χωρίς τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από την έκθεση του/ης σε συνεχή κριτική και υπονόμευσή, επιθετική – άσεμνη γλώσσα, κοινωνικό αποκλεισμό και απομόνωση, διάδοση κουτσομπολιού και εξευτελισμού, εχθρική συμπεριφορά, κατασκοπεία - καταδίωξη, αδικαιολόγητη ανάθεση δυσμενών για το άτομο καθηκόντων, κ.α.

Αυτό που διαφοροποιεί την ηθική παρενόχληση από άλλους στρεσογόνους παράγοντες, είναι ότι αποτελεί μία συστηματική, μακρόχρονη, και «υπόγεια» τακτική, η οποία στοχεύει στην ψυχολογική και εργασιακή εξόντωση του θύματος. Η επιθετικότητα μπορεί να εκφράζεται με λεκτικούς όσο και με μη λεκτικούς τρόπους. Πιο συγκεκριμένα:

• Συμπεριφορές που βλάπτουν την υπόληψη και εικόνα του
εργαζόμενου/ης, όπως : κακόβουλα σχόλια εις βάρος και όσον αφορά στην προσωπικότητά του/ης, τον τρόπο που εκφράζεται και
συμπεριφέρεται, τις συνήθειες, τις απόψεις του/ης, κοινοποίηση
προσωπικών στοιχείων, διάδοση ψευδών φημών, συκοφάντηση,
γελοιοποίηση, περιφρόνηση, επίθεση με φωνές και προσβλητικά σχόλια, τακτικές χειραγώγησης, μη λεκτικά μηνύματα (π.χ. εχθρική στάση σώματος), ενθάρρυνση άλλων να στραφούν εναντίον του/ης.

• Συμπεριφορές που επηρεάζουν την εργασιακή απόδοση και την επαγγελματική ταυτότητα του εργαζόμενου/ης, όπως : μη ανάθεση έργου που αφορά σε βασικές του/ης αρμοδιότητες, συστηματική ανάθεση καθηκόντων κατώτερων των προσόντων του/ης, συχνή αλλαγή καθηκόντων, χωρίς κατάλληλο χρόνο για επιμόρφωση / εμπειρία, ανάθεση υπερβολικού όγκου εργασίας με μη ρεαλιστικές προθεσμίες, απόκρυψη απαραίτητων πληροφοριών για την εκτέλεση των καθηκόντων, υποτίμηση ικανοτήτων με συνεχή έμφαση σε σφάλματα και αδυναμίες, επινόηση κανόνων που οι άλλοι δεν ακολουθούν, υπερβολικός έλεγχος, έκθεση σε δυσμενείς συνθήκες (π.χ. κάπνισμα, ένταση της μουσικής,).

• Συμπεριφορές που παρεμποδίζουν τη δυνατότητα έκφρασης και κοινωνικής επαφής με το εργασιακό περιβάλλον και τους  συναδέλφους του εργαζόμενου/ης, όπως : τακτική συμμαχίας και απομόνωσης, συστηματική αγνόηση των προτάσεων του/ης σαν να είναι απών/ούσα, απαγόρευση να του/ης απευθύνουν το λόγο, αποκλεισμός από συσκέψεις, σεμινάρια, κοινωνικές εκδηλώσεις.

• Συμπεριφορές που στοχεύουν στην ενόχληση / τιμωρία / εκφοβισμό του εργαζόμενου/ης και θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική του/ης ακεραιότητα, όπως : άρνηση χορήγησης αδειών (χωρίς πραγματικό υπηρεσιακό λόγο), εφεύρεση προϋποθέσεων για την άσκηση των εργασιακών δικαιωμάτων του/ης, οι οποίες λειτουργούν αποτρεπτικά για την διεκδίκησή τους, απειλές για τιμωρία εάν υποβάλει παράπονα, κακόβουλες
ενέργειες για την αποχώρηση του/ης από την εταιρεία, εκφοβισμό με βίαιες ενέργειες (π.χ. δυνατό χτύπημα του χεριού στο τραπέζι).

Δεν συνιστούν ηθική παρενόχληση διοικητικές ενέργειες όπως:

• Η  εφαρμογή κριτηρίων απόδοσης, που θέτει ο Εργοδότης

• Η τήρηση εφικτών προθεσμιών για την ολοκλήρωση ενός έργου

•Οι εποικοδομητικές παρατηρήσεις στο αποτέλεσμα της εργασίας του εργαζομένου/ης

• Η ενημέρωση για μη ικανοποιητική απόδοση, εφ’ όσον αυτό αποτελεί δίκαιη κρίση και αφού έχουν δοθεί τα απαραίτητα μέσα, πληροφορίες και γνώσεις για την τέλεση των καθηκόντων του/ης

• Η παρατήρηση για ανάρμοστη, αντισυμβατική ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά

Σεξουαλική Παρενόχληση

Η σεξουαλική παρενόχληση ορίζεται ως εκδήλωση «οποιασδήποτε μορφής ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικής, ή σωματικής συμπεριφοράς, σεξουαλικού χαρακτήρα, με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος». Για να στοιχειοθετηθεί η σεξουαλική παρενόχληση, αρκεί ακόμη και ένα μόνο γεγονός αυτής της φύσης, εάν αυτό προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ατόμου και δημιουργεί δυσμενές περιβάλλον. Να σημειωθεί ότι είναι πιθανό η ηθική παρενόχληση να εμφανιστεί ως συνέχεια της σεξουαλικής, σε περιπτώσεις όπου ο
εργαζόμενος/η αρνείται τις προτάσεις αυτού που τον παρενοχλεί ή μπορεί ακόμα και να συνυπάρχουν.

H σεξουαλική παρενόχληση ως αντιδεοντολογική συμπεριφορά:

• Συνιστά μία διάκριση λόγω φύλου εις βάρος του εργαζόμενου/ης – στόχου

• Λειτουργεί εκφοβιστικά ή απειλητικά για τον εργαζόμενο/η - στόχο, σε σημείο που η απόρριψη ή μη αποδοχή της συγκεκριμένης συμπεριφοράς από τον εργαζόμενο/η να  χρησιμοποιείται ως κριτήριο για μια απόφαση που επηρεάζει το άτομο αυτό.

Μορφές Σεξουαλικής Παρενόχλησης:

• Συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης εκφραζόμενη με πράξεις : ανεπιθύμητα/ περιττά αγγίγματα, χάδια ή τσιμπήματα στο σώμα ενός/μιας εργαζομένου/ης, με στόχο την επίθεση ή την πίεση για σύναψη σεξουαλικών σχέσεων

• Συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης εκφραζόμενη με λόγια : μπορεί να περιλαμβάνει ανεπιθύμητες ερωτικές και ανήθικες προτάσεις ή πίεση για σεξουαλική επαφή, συνεχείς προτροπές για κοινωνική δραστηριότητα εκτός εργασίας (ενώ έχει γίνει σαφές ότι αυτές είναι ανεπιθύμητες), ενοχλητικό φλερτάρισμα, άσεμνες παρατηρήσεις, διάφορα υπονοούμενα

• Συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης μη εκφραζόμενη με λόγια : αφορά στην επίδειξη πορνογραφικών περιοδικών ή άσεμνων εικόνων, αντικειμένων ή γραπτού υλικού, στα πονηρά βλέμματα ή στις πρόστυχες χειρονομίες

• Συμπεριφορά βασιζόμενη στη διαφορά φύλου: περιλαμβάνονται
συμπεριφορές που δυσφημούν, γελοιοποιούν, ή είναι εκφοβιστικές για τον εργαζόμενο/η και οφείλονται στο φύλο σχετικά με την εμφάνιση ή το ντύσιμο

 

Παρενόχληση μέσω Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας

Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας έχει δημιουργήσει ένα δυνητικά ισχυρό μέσο παρενόχλησης εντός και εκτός των χώρων εργασίας. Αυτό το είδος παρενόχλησης μπορεί να περιλαμβάνει επίσης άσεμνα, ανεπιθύμητα ή
προσβλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα, email και τηλεφωνήματα. Η χρήση του εξοπλισμού επικοινωνίας της εταιρίας για τους σκοπούς αυτούς, χρήζει περιστατικό εξίσου σοβαρής παραβίασης του κώδικα δεοντολογίας της εταιρίας και χρειάζεται να εφαρμόζονται αντίστοιχες κυρώσεις με των άλλων μορφών παρενόχλησης.

Επιπτώσεις
Η εργασιακή παρενόχληση επιφέρει εύρος επιπτώσεων για τον/την εργαζόμενο/η.
Συχνά, οι εργαζόμενοι-στόχοι παρενόχλησης αντιμετωπίζουν:
• Ψυχολογικές επιπτώσεις - άγχος, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, φόβος, θυμός, πτώση ψυχικής ευεξίας, χαμηλή αυτοεκτίμηση, απόγνωση, επαγγελματική εξουθένωση, αυτοκτονικός ιδεασμός, κλπ.
• Ψυχοσωματικές επιδράσεις - ζάλη, κοιλιακό άλγος, οσφυαλγία, κεφαλαλγία, αϋπνία, κόπωση, εφίδρωση, αίσθημα κακουχίας, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, υψηλή πίεση του αίματος, διαταραχές του ύπνου, ανορεξία, κλπ.

• Επιδράσεις στη συμπεριφορά - ευερεθιστότητα, έλλειψη εμπιστοσύνης, επιθετικότητα, αυξημένη κατανάλωση σε αλκοόλ και κάπνισμα, μειωμένη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, απομόνωση, φθορά σχέσεων κλπ.

• Χρόνιες ασθένειες - άσθμα, διαβήτης, ρευματοειδής αρθρίτιδα, ισχιαλγία, καθώς και διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως ο καρκίνος, τα καρδιαγγειακά νοσήματα κλπ.

• Αύξηση της συχνότητας απουσιών από την εργασία που μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη αποδοτικότητα αλλά και σε απόλυση.

Μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς,

 

Η πολιτική και διαδικασία κατά της εργασιακής βίας του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ αποτελεί βασική αρχή και μέλημα του Συλλόγου και αποτυπώνεται γραπτώς από την εταιρία προς τους εργαζόμενους, τονίζοντας με αυτό τον τρόπο την επένδυση του Συλλόγου στην εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στην εργασία και την διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που σέβεται το δικαίωμα στην ατομικότητα όλων των εργαζομένων.
Συγκεκριμένα:
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ διασφαλίζει ρητά σε ένα ελεύθερο από βία, παρενόχληση και εκφοβισμό εργασιακό περιβάλλον - απαγορεύει και καταδικάζει οποιαδήποτε μορφή διάκρισης και βίας, που προσβάλλει το δικαίωμα του ατόμου στην προσωπικότητα, την υγεία και την ασφάλειά του λαμβάνοντας τα ακόλουθα μέτρα :

Πλάνο πρόληψης

1. Εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία
2. Ανάρτηση/Ενημέρωση της Πολιτικής και Διαδικασίας, με στόχο την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα που αφορούν την
παρενόχληση στον χώρο εργασίας

3. Ενημέρωση μέσω παρουσίασης στα διοικητικά στελέχη του Συλλόγου για την πολιτική παρενόχλησης

Ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης όλοι οι
εργαζόμενοι θα είναι σε θέση:

     • Να γνωρίζουν τι καθιστά παρενόχληση στον χώρο εργασίας

     • Να κατανοούν το νομοθετικό πλαίσιο

     • Να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους

     • Να γνωρίζουν τις διαδικασίες για την καταγγελία περιστατικών παρενόχλησης, τις ευθύνες απέναντι στους συναδέλφους, τους ωφελούμενους και τον Σύλλογο  και τέλος να συμβάλουν στην διασφάλιση μιας κουλτούρας ασφάλειας, ευημερίας και ανάπτυξης στο χώρο εργασίας. 

4. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των συμβουλευτικών υπηρεσιών του ιατρού εργασίας ο Σύλλογος προχώρησε σε  ενημέρωση του ιατρού Εργασίας του Συλλόγου.

 

Διαχείριση Περιστατικών Βίας στον Εργασιακό χώρο


Για την διασφάλιση ενός εργασιακού χώρου χωρίς βία και παρενόχληση, αναπόσπαστο μέρος της Πολιτικής του Συλλόγου είναι η δημιουργία πολιτικής διαχείρισης περιστατικών βίας εντός του Συλλόγου, καθώς και η διαχείριση καταγγελιών με τήρηση εμπιστευτικότητας και αμεροληψίας.


Συγκεκριμένα:
• Ένα πρόσωπο μπορεί να θίγεται από περιστατικό βίας και
παρενόχλησης κατά την πρόσβαση σε απασχόληση, κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης ή ακόμη και αν η σύμβαση ή σχέση εργασίας, στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε το περιστατικό ή η συμπεριφορά έχει λήξει.

• Ο Σύλλογος θα διερευνά λεπτομερώς όποια παράπονα/ διαμαρτυρίες προκύπτουν, σε σχέση με την παραβίαση της συγκεκριμένης πολιτικής

• Οποιαδήποτε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης της συγκεκριμένης πολιτικής, θεωρείται μη αποδεκτή ενέργεια και υπόκειται στα ανάλογα μέτρα όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.

• Ο Σύλλογος δεσμεύεται σε κάθε περίπτωση ότι τηρεί την υποχρέωση
απαγόρευσης αντιποίνων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4808/2021 και με τις διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας.
• Ο Σύλλογος συνεργάζεται με κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή
δικαστική αρχή, η οποία, είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν υποβολής
αιτήματος από θιγόμενο πρόσωπο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, αιτείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών και δεσμεύεται να παρέχει συνδρομή και πρόσβαση στα στοιχεία (άρθρο 5 παρ. 1 ν.4808/2021). Προς το σκοπό αυτό, όποια στοιχεία συγκεντρώνουν, σε κάθε μορφή, διατηρούνται σε σχετικό φάκελο τηρουμένων των
διατάξεων του ν. 4624/2019 (Α’ 137).


Διαδικασία Αξιολόγησης Επώνυμων και Ανώνυμων Αναφορών- Καταγγελιών Εργασιακής Βίας


Ο Πρόεδρος του Συλλόγου λαμβάνει τις επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες / αναφορές. Εφόσον κριθούν ότι είναι αξιόπιστες ξεκινάει η διερεύνηση τους.

Διαδικασία Καταγραφής και Καταγγελίας/ Αναφοράς Παραπόνου


Η καταγγελία μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

• Από το ίδιο το άτομο που δέχεται την παρενόχληση

• Από άλλον εργαζόμενο ή Διοικητικό Στέλεχος, που έχει έρθει σε
γνώση του το περιστατικό

• Από τον ιατρό εργασίας

 

Επώνυμη ή Ανώνυμη αναφορά:

• Στον Πρόεδρο του Συλλόγου (με προσωπική συνάντηση, τηλεφωνική επικοινωνία, ή μέσω email), στα στοιχεία επικοινωνίας του

• Η διερεύνηση της αναφοράς γίνεται με γνώμονα την αντικειμενικότητα και λαμβάνει υπ’ όψη όλες τις πλευρές και όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα έχουν αμερόληπτη ακρόαση και δίκαιη αντιμετώπιση.

• Η εχεμύθεια είναι απαραίτητη και καμία λεπτομέρεια δεν
αποκαλύπτεται σε πρόσωπα, που δεν εμπλέκονται με την υπόθεση.

Συνέπειες σε περίπτωση που αποδεικνύεται περιστατικό βίας

Στις επιβεβαιωμένες περιπτώσεις βίας / παρενόχλησης, λαμβάνονται μέτρα ανάλογα με τη σοβαρότητά τους. Συγκεκριμένα, όταν εργαζόμενος ή με άλλη σχέση απασχολούμενος παραβιάζει την απαγόρευση βίας και παρενόχλησης ο Σύλλογος θα λαμβάνει  τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα μέτρα κατά περίπτωση σε βάρος του καταγγελλόμενου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν κατά περίπτωση την σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή ακόμη και την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας.

Επισημάνσεις:
• Βασική και απαράβατη αρχή της Πολιτικής και Διαδικασίας κατά της Εργασιακής Βίας είναι η προστασία της ανωνυμίας και της αρχής της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των ατόμων, που υποβάλλουν τέτοιες αναφορές και η διασφάλιση της μη διακύβευσης της παρούσας θέσης τους και της μελλοντικής επαγγελματικής τους εξέλιξης.

• Σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η επέμβαση των Αρχών, θα πρέπει να γίνεται πάντοτε με την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου

• Το θιγόμενο πρόσωπο έχει δικαίωμα δικαστικής προστασίας.

• Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιων διοικητικών αρχών:

- Συνήγορος του Πολίτη: 213130 6600

- Γραμμή καταγγελιών ΣΕΠΕ: 1555

-Υπηρεσία άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας Γραμμή SOS: 15900

 


Υποχρεώσεις Εργοδότη και Εργαζομένων

 

Διοικητικά Στελέχη

Όλοι όσοι ασκούν διοίκηση έχουν ιδιαίτερη ευθύνη, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υφίσταται εργασιακή παρενόχληση ή εκφοβισμός και ότι οι όποιες καταγγελίες αντιμετωπίζονται άμεσα.
Ειδικότερα, όσοι ασκούν διοίκηση οφείλουν να:

         • Προάγουν συστηματικά την Πολιτική και Διαδικασία κατά της
εργασιακής βίας, προς όλα τα μέλη των ομάδων τους

         • Επιδεικνύουν μηδενική ανοχή σε περιστατικά ή απόπειρες διάκρισης και παρενόχλησης απέναντι σε μέλος/οι – στόχο των ομάδων τους

        • Δεσμεύονται στον σωστό σχεδιασμό και επιμερισμό της εργασίας/ θέσπιση ξεκάθαρων στόχων/ αποφυγή σύγκρουσης ρόλων και άμεση επίλυση διαπροσωπικών διενέξεων

        • Είναι σε εγρήγορση για περιστατικά παρενόχλησης, παρατηρώντας τυχόν αλλαγή στη συμπεριφορά και την απόδοση των εργαζομένων και αναζητώντας την ανατροφοδότησή τους

        • Αναλαμβάνουν δράση, πριν κλιμακωθεί η παρενόχληση (στα αρχικά στάδια της παρενόχλησης), παρέχοντας άμεση βοήθεια για να ξεπεραστεί το περιστατικό και επαρκή εποπτεία του περιβάλλοντος εργασίας.

        • Διατηρούν αυστηρά το απόρρητο εμπιστευτικότητας και την εχεμύθεια για την προστασία καταγγέλλοντος και καταγγελλόμενου

        • Αποτελούν καλό παράδειγμα μέσα από την ορθή αντιμετώπιση όλων στο χώρο εργασίας, με ευγένεια και σεβασμό της μοναδικότητας τους

        • Υιοθετούν στάση μηδενικής ανοχής σε περιστατικά παρενόχλησης- βίας

       • Ενθαρρύνουν την ανοιχτή επικοινωνία και τον διάλογο για την επίλυση των συγκρούσεων και τη διαχείριση αντιδεοντολογικών
συμπεριφορών

• Απαγορεύουν οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση δυσμενή ενέργεια εις βάρος του θύματος, επειδή απέκρουσε ή κατήγγειλε την παρενόχληση

• Διασφαλίζουν τη μη θυματοποίηση του ατόμου στο χώρο εργασίας

 

Εργαζόμενοι

Ο εργαζόμενος/εργαζόμενη οφείλει να:

       • Γνωρίζει την Πολιτική και Διαδικασία κατά της Βίας και Παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και δεσμεύεται στην τήρησή της

       • Διακόπτει αμέσως, τυχόν ανεπιθύμητες συμπεριφορές προς
συνάδελφό του/ης, που τις απορρίπτει

       • Επικοινωνεί τις συμπεριφορές που τον/την ενοχλούν, στο άτομο που τον/την παρενοχλεί και καθιστά σαφή την επιθυμία διακοπής τέτοιων συμπεριφορών

       • Καταγγέλλει άμεσα το περιστατικό παρενόχλησης στη διοίκηση, σε περίπτωση που είτε είναι ο ίδιος/α  θύμα παρενόχλησης που συνεχίζεται, είτε είναι μάρτυρας είτε γνωρίζει ένα τέτοιο περιστατικό.

 

Προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας
Η εταιρία θα συμβάλει με κάθε πρόσφορο μέσο στην  υποστήριξη εργαζομένων της που έχουν πέσει θύματα οικογενειακής βίας. Στα μέσα αυτά περιλαμβάνονται ιδίως:
-       Η παροχή ψυχολογικής και νομικής υποστήριξης
-       Η τήρηση απόλυτης εχεμύθειας ως προς τα περιστατικά οικογενειακής βίας που αναφέρονται στον Σύλλογο
-       Η παροχή διευκολύνσεων σχετικά με τις άδεις, το ωράριο και τα καθήκοντα των θυμάτων οικογενειακής βίας, ώστε να καθίσταται πιο ευχερής η αντιμετώπιση των προβλημάτων που γεννώνται κατά περίπτωση από τέτοιου είδους περιστατικά        

Πρόσωπο Αναφοράς («Σύνδεσμος»)
Ως πρόσωπο αναφοράς («σύνδεσμος») σε επίπεδο επιχείρησης, αρμόδιος για να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, ορίζεται ο

Αποστολή του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη δράσεων εξειδικευμένης εκπαίδευσης και προσέγγισης των ατόμων με σύνδρομο Down, με απώτατο στόχο την υποστηριζόμενη εκμάθηση και ψυχαγωγία των ωφελουμένων του.

Πολιτική κατά της βίας

Ροδοπόλεως 5, Καλαμαριά, 55133, Θεσσαλονίκη
info@down.gr | logistirio@down.gr
+30 2310 435 363
Καρανιβάλου 31, Κάτω Τούμπα, 54454, Θεσσαλονίκη
info@down.gr | logistirio@down.gr
+30 2310 925 000 | +30 2310 940 500

ΣΤΗΡΙΖΩ | Οργάνωση και Ενίσχυση Δράσεων Κοινωνικής Στήριξης ΑμεΑ και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Μακεδονίας και Θράκης Με την υποστήριξη: Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών Μακεδονίας - Θράκης EDSA | European Down Syndrome AssociationΕΣΠΑ 2014-2020ΕΣΠΑ 2014-2020Greece360